Te volgen procedure

Opgelet:
Een offerteaanvraag (of uw eventuele vragen) indienen bij het Comité MPRAO kan uitsluitend via e-mail, gericht aan het secretariaat van het Comité MPRAO op het volgende adres: 
info@ao-comite-at.be.
 1. De e-mail met de offerteaanvraag moet een dossier omvatten met alle volgende documenten, in PDF-formaat, die noodzakelijk zijn om verder toegang te krijgen tot de procedure bij het Comité:

  1. De offerteaanvraag bij het Comité MPRAO, ingevuld en ondertekend door de kandidaat-verzekeringnemer.
  2. Het exclusieve mandaat voor de makelaar (als er een makelaar optreedt) voor de indiening van een offerteaanvraag bij het Comité MPRAO, gedateerd en ondertekend door de kandidaat-verzekeringnemer.
  3. De opzeggingsbrief van de laatste verzekeraar (behalve als het gaat om een onderneming die voor het eerst personeel tewerkstelt, wat dan wel in de offerteaanvraag moet vermeld worden).
  4. De zes brieven waarin erkende arbeidsongevallenverzekeraars (bovenop de opzeggingsbrief van de laatste verzekeraar), weigeren het risico ten laste te nemen. Alleen weigeringen van arbeidsongevallenverzekeraars die op deze lijst staan worden aanvaard.
  5. In geval van opzegging wegens niet-betaling van de premie, het schriftelijke bewijs afgeleverd door de laatste verzekeraar dat de achterstallige premies betaald zijn.
  6. Het technische dossier, dat moet omvatten:
   • de schadestatistiek van de afgelopen vijf jaar, naast die van het lopende jaar, medegedeeld door de vorige verzekeraars (behalve wanneer het gaat om een onderneming die voor het eerst personeel tewerkstelt).
   • de jaarlijkse loonmassa van de afgelopen vijf jaar; voor de ondernemingen die voor het eerst personeel tewerkstellen: de geschatte loonmassa voor het lopende jaar. 
    Opgelet: deze informatie moet strikt geanonimiseerd worden verstrekt (en mag dus geen persoonsgegevens bevatten).
   • het document met alle administratieve gegevens van de kandidaat-verzekeringnemer en die van de eventuele makelaar, behoorlijk ingevuld.
   • voor een offerteaanvraag voor een sportclub, naast de voormelde documenten, een lijst met de te verzekeren personen met vermelding van de naam van de personen en het professionele of amateurstatuut en, voor de trainer, zijn naam en zijn jaarlijkse bezoldiging.

 2. Zodra het secretariaat van het Comité al deze documenten in zijn bezit heeft, wordt het dossier bezorgd aan de tariferingscommissie van het Comité MPRAO die de voorwaarden vaststelt voor het onderschrijven van het risico.
 3. De door het Comité MPRAO opgestelde offerte wordt medegedeeld aan de kandidaat-verzekeringnemer of aan de gemandateerde makelaar die ze hem bezorgt, voor schriftelijk en onvoorwaardelijk akkoord van de kandidaat-verzekeringnemer met deze offerte.

  De offerte is 1 maand geldig.

 4. Een elektronische versie van de originele, voor onvoorwaardelijk akkoord behoorlijk ondertekende offerte door de kandidaat-verzekeringnemer wordt per e-mail verzonden naar het volgende adres: info@ao-comite-at.be.

  Opgelet: 
  zonder dit voorafgaand onvoorwaardelijk akkoord van verzekeringnemer is er geen dekking arbeidsongevallen.
 5. Na ontvangst van het akkoord wordt het volledige dossier naar de aangestelde verzekeraar verzonden die de informatie betreffende de betaling van de premie en de opmaak van de verzekeringsovereenkomst zal meedelen.
 6. Indien het Comité MPRAO het risico ten laste neemt, bedraagt het commissieloon van de makelaar maximaal 3 % van de betaalde premie.