Looptijd van de overeenkomst

  1. De via het Comité MPRAO gesloten verzekeringsovereenkomst loopt gedurende 1 jaar. Die looptijd moet desgevallend verlengd worden met de periode tussen de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst en 1 januari van het daaropvolgende jaar. 
    Vervolgens wordt de overeenkomst jaarlijks stilzwijgend verlengd.
  2. Op elk ogenblik mogen het Comité MPRAO, de Commissie MPRAO en de aangestelde verzekeraar, binnen de grenzen van de overeenkomst en de wet, beslissen om de overeenkomsten van het Comité MPRAO op te zeggen.

  3. De verzekeringnemer kan op elk moment zijn overeenkomst opzeggen (tenzij hij een verzwaard risico geworden is in de zin van artikel 49bis van de wet van 1971) per aangetekend schrijven gericht aan de aangestelde verzekeraar. Die opzegging gaat in na het verstrijken van één maand vanaf de dag die volgt op de neerlegging van het aangetekend schrijven.

  4. Om na een opzegging opnieuw toegang te krijgen tot het Comité MPRAO, moet een nieuwe offerteaanvraag ingediend worden.